MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI "SPECJAL"

Strona startowa
Statut
Deklaracja członkowska
Punkty konsultacyjne
Aktualności
Seminaria, szkolenia, konferencje
Zebrania
Grupy zawodowe
Umowa o zarządzanie
Składki
Konto bankowe
REGON i NIP
Kontakt

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJAL”


 

D E K L A R A C J A     C Z Ł O N K O W S K A


 

1. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

2. Imiona rodziców ....................................................................................................................................

3. Nazwisko rodowe ............................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................

5. Wykształcenie .......................................................................................................................................

6. Nr dowodu osobistego ..................................PESEL ...........................................................................

7. Stopień naukowy lub zawodowy ...........................................................................................................

8. Posiadane uprawnienia zawodowe (rodzaj i nr uprawnień) .................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

9. Ukończone kursy, seminaria .................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

11. Znajomość języków obcych (biegle, słabo) .......................................................................................

...................................................................................................................................................................

12. Adres zamieszkania i do korespondencji ............................................................................................

...................................................................................................................................................................

tel/fax .......................................... komórka .............................adres e-mail:.............................................

13. Praktyka zawodowa (stanowiska, lata pracy)......................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany Statut Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz aktywnego uczestniczenia w realizacji przyjętych w nim celów.
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych Stowarzyszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

 

Miejscowość, dnia ........................................................ Podpis ...........................................

DECYZJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
 

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Podpisy Członków Zarządu:
 
1..........................................................             2......................................................


Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!
Kontakt e-mailowy: msgn-specjal@wp.pl
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=